Piecemaker Flash Image Module for Joomla was developed by Nano Joomla.

You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Literatura podmiotu i przedmiotu - wskazówki ogólne

 

 

W bibliotece szkolnej znajduje się opracowanie  Janiny Bułat i Olgi Topolewskiej pt.  „Literatura podmiotu i przedmiotu. Wzory i przykłady opisów bibliograficznych”, które pomoże wam sporządzić opisy bibliograficzne do prezentacji maturalnej z języka polskiego, do referatów, prac na olimpiady i innych, gdzie wymagana będzie bibliografia załącznikowa, inaczej literatura przedmiotu.

 

Przy sporządzaniu opisów bibliograficznych stosować się należy do obowiązujących norm bibliograficznych dotyczących dokumentów drukowanych i elektronicznych:

 

 • PN-ISO 690, Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma, struktura, Warszawa 2002.
 • PN-ISO 690-2, Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne, Dokumenty elektroniczne i ich części, Warszawa 1999.

 

WSKAZÓWKI OGÓLNE DLA OPRACOWUJĄCEGO

DEFINICJE

 

 • Literatura podmiotu, inaczej bibliografia podmiotu – wykaz prac danego autora lub grupy autorskiej, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne teksty kultury,  czyli wszystko to, co będzie poddane analizie wystąpienia maturalnego.

 

 • Literatura przedmiotu – inaczej bibliografia załącznikowa lub wykaz źródeł – pozycje krytyczno – literackie, które posłużyły do opracowania tematu. Literatury przedmiotu uczeń nie interpretuje, tylko uzasadnia w oparciu o nią swoje tezy wysnute
  z interpretacji dzieł.

 

DOBÓR MATERIAŁU

 

 • W bibliografii nie umieszczamy pozycji podręcznikowych, popularnych czasopism młodzieżowych (np. „Ślizg”, „Cogito”, „Bravo” i in.) chyba, że wymaga tego temat i takie jest zalecenie nauczyciela języka polskiego. Uczeń nie powinien zamieszczać różnego rodzaju „ściąg”, zarówno drukowanych jak i elektronicznych.

 

UKŁAD LITERATURY

 

 • W prezentacji maturalnej należy podać wybrany przez siebie temat, a opisy bibliograficzne ułożyć wg wzoru:

I.  Literatura podmiotu

II. Literatura przedmiotu

 

 • Pozycje bibliograficzne zaleca się układać według nazwisk autorów, w przypadku prac zbiorowych według tytułów prac. Literaturę przedmiotu można podzielić na grupy, np.: książki, czasopisma, artykuły z czasopism, dokumenty elektroniczne.
 • Nie numerować poszczególnych opisów bibliograficznych, można ewentualnie zastosować wypunktowanie.

 

ZNAKI UMOWNE, INTERPUNKCJA

 

 • Znaki interpunkcyjne pomiędzy poszczególnymi elementami opisu są umowne (przyjęte przez opisującego). Można stosować wyróżnienia graficzne (czcionka pogrubiona, wersaliki). Należy stosować konsekwentnie jednolity system interpunkcji we wszystkich opisach bibliograficznych zawartych w danej publikacji.

 

 

POSZCZEGÓLNE ELEMENTY OPISU

 

Kolejność występowania poszczególnych elementów opisu bibliograficznego jest ściśle określona przez normy bibliograficzne.

Autor

 • Imiona możemy pisać w pełnym brzmieniu lub stosować inicjały.
 • Jeżeli książka jest napisana przez trzech autorów, umieszczamy wszystkich.
 • W przypadku sprawozdań, protokołów z konferencji, regulaminów, ksiąg adresowych itp. Jako autora podaje się ciało zbiorowe, np.: UNESCO, Uniwersytet w Białymstoku. Biblioteka Uniwersytecka.

Tytuł

 • Opis rozpoczynamy od tytułu w przypadku: prac zbiorowych, pod redakcją, napisanych przez więcej niż trzech autorów. Dotyczy to również czasopism, filmów.

Numeracja części (tomu)

 • W przypadku opisywania jednej części (tomu) wydawnictwa wieloczęściowego (wielotomowego), oznaczenie części (tomu) podaje się po wydaniu.

Wydanie

 • Nie informujemy o pierwszym wydaniu książki. Wydanie drugie i następne podajemy przed miejscem wydania.
 • Kolejność wydania piszemy cyframi arabskimi.

Miejsce wydania

 • Jeżeli miejsce wydania jest nieznane, w przypadku jego ustalenia, można podać w nawiasach kwadratowych nazwę miejscowości, np. [Warszawa]. W przypadku braku danych użyć wyrażenia typu: „b. m.”.
 • W przypadku dokumentów elektronicznych dopuszcza się pomijanie miejsca wydania, jeżeli nie można go ustalić. W takich przypadkach podaje się lokalizację dokumentu (adres internetowy).
 • W przypadku niepodanego w książce roku wydania, piszemy rok przybliżony, datę druku lub datę „copyright”, np. ok. 2001, 1953 druk, cop.2001.
 • W przypadku dokumentów elektronicznych dopuszcza się pomijanie daty wydania, jeżeli występują trudności z jego odszukaniem; podaje się datę dostępu.

Data wydania

 • W przypadku niepodanego w książce roku wydania, piszemy rok przybliżony, datę druku lub datę „copyright”, k. k. 2001, 1953 druk, k.2001.
 • W przypadku dokumentów elektronicznych dopuszcza się pomijanie daty wydania, jeżeli występują trudności z jego odszukaniem; podaje się datę dostępu.

Objętość

 • Jest to element fakultatywny, podawany po roku wydania. Przeważnie nie podaje się ilości stron, podaje się natomiast w przypadku książek wielotomowych, ilość tomów -  np. „3 t.”. W innych dokumentach można podać  liczbę jednostek fizycznych, np. „3 kasety magnetofonowe”, „2 płyty gramofonowe”.

 

ISBN / ISSN

 • ISBN – symbol cyfrowy, z zakodowanymi informacjami o kraju, wydawcy i samej książce nadawany w skali międzynarodowej każdej pozycji zwartej (nr 83 na początku oznacza Polskę). W naszym kraju obowiązuje od 1974 roku. Książki wydane przed tym rokiem, nie mają tego numeru.

Od 1 stycznia 2007 roku  Krajowe Biuro ISBN  informuje, iż wchodzi w życie zaktualizowana międzynarodowa norma ISO 2108, zgodnie z którą numery ISBN zmieniają się z 10 — cyfrowych na 13-cyfrowe. Bieżące numery zostaną poprzedzone prefiksem 978.

 • ISSN – międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych;  w Polsce obowiązuje od 1977 roku.
 • Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno ISSN, jak i ISBN.

 

 

W opracowaniu dostępnym w bibliotece znajdziecie następujące wzory i przykłady  opisów bibliograficznych:

 • ankieta elektroniczna anonimowa
 • antologia bez autora
 • antologia z autorem
 • artykuł, rozdział książki dostępnej w Internecie
 • artykuł, rozdział książki dostępnej na CD-ROM
 • artykuł na stronie internetowej
 • artykuł w czasopiśmie
 • artykuł w czasopiśmie na CD-ROM
 • artykuł w czasopiśmie online
 • artykuł w dzienniku online
 • artykuł w pracy zbiorowej
 • baza danych dostępna na dyskietce
 • bilboard online
 • blog
 • cytaty na stronie internetowej
 • czasopismo jako całość na CD- ROM
 • czat
 • dedykacja
 • dokument elektroniczny dostępny na PenDrive
 • drzeworyt barwny
 • dyskusja panelowa
 • ekslibris
 • film na DVD
 • film na kasecie wideo
 • film telewizyjny na kasecie VHS
 • fotografia
 • fotografia online
 • fragment książki
 • fragment książki online
 • graffiti, graffiti na fotografii
 • ikona w oryginale
 • imprezy sportowe(szkolne)
 • karta pocztowa w książce
 • książka dostępna na CD
 • konferencje
 • koncert zespołu szkolnego
 • książka dostępna przez Internet
 • książka jednotomowa
 • książka wielotomowa
 • książka wielotomowa- jeden tom
 • list elektroniczny
 • list pocztowy prywatny
 • list pocztowy urzędowy
 • lista dyskusyjna
 • mapa
 • motto
 • nagranie własne imprez kulturalno- oświatowych, konferencji, apeli
 • nagranie własne filmów autorskich na V-CD(ew. DVD), kamera cyfrowa
 • nagranie własne filmów i programów telewizyjnych
 • nagranie własne piosenek, pieśni ludowych, rozmów, odgłosów przyrody
 • nuty
 • obraz, reprodukcja online
 • obraz w oryginale
 • odgłosy przyrody na dyktafonie
 • patent
 • pieśni ludowe na MP4
 • piosenka nagrana na CD-ROM
 • plakat muzyczny
 • plakat teatralny- artystyczny w książce
 • plakat w czasopiśmie
 • plan miasta
 • pocztówka samoistna wydawniczo
 • pojedynczy wiersz w antologii
 • pojedynczy wiersz w zbiorze poetyckim tego samego autora
 • pojedynczy zeszyt czasopisma
 • pojedynczy numer czasopisma dostępnego w Internecie
 • praca magisterska
 • praca niepublikowana
 • praca zbiorowa pod redakcją
 • praca zbiorowa trzech autorów
 • program festiwalu
 • program teatralny
 • przezrocze
 • recenzja filmu
 • recenzja książki
 • recenzja sztuki teatralnej
 • reklama telewizyjna
 • reprodukcja
 • rękopis
 • rocznik czasopisma
 • rozdział książki dostępnej w Internecie
 • rozdział książki dostępnej na CD-ROM
 • rozmowa
 • rozmowa nagrana na taśmie magnetofonowej
 • rozmówki językowe na taśmie magnetofonowej
 • spektakle teatralne(szkolne)
 • sympozja naukowe
 • telewizyjny program reality –show na kasecie VHS
 • telewizyjny program informacyjny na DVD
 • telewizyjny program publicystyczny na DVD
 • telewizyjny program rozrywkowy na kasecie VHS
 • utwór muzyczny na płycie analogowej
 • utwór muzyczny na taśmie magnetofonowej
 • widokówka online
 • wstęp, posłowie i inne noty krytyczne poprzedzające tekst
 • wystawa, fotogaleria online
 • wystawa szkolna
 • wywiad
 • wywiad telewizyjny na kasecie VHS
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting